Home» Contact Us

Company Name: Liuzhou Jingye Machinery Co., Ltd.
Company Address: Xinxing Industrial Park, Liushi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Postcode: 545112
Telephone: +86-772-326-199
Fax: +86-772-750-981
Email: jingyemachinery@sina.com

Inquire Form
Copyright © Liuzhou Jingye Machinery Co., Ltd